VOL217嫩模冯木木LRIS私房性感黑色内衣配无内黑丝裤袜诱惑写真45P冯木木嗲囡囡

VOL217嫩模冯木木LRIS私房性感黑色内衣配无内黑丝裤袜诱惑写真45P冯木木嗲囡囡

非血则无以充形质、实腠理、固百脉,此内守之义也。病既种种不同,治病之法,或补之,或养之,或凉之,或温之,或散之,或破之,立方须一一对症。

阴阳虚,肠辟死。 辟辟如弹石,其坚必甚。

五脏有病,则各传其所胜。如仲景脉法上取寸口,下取趺阳,可以三隅反矣。

不能至五寸者,气脉衰,弹之不应者,气脉绝,故微则为病,而甚则为死也。此虽若指脾为言,而实总结六腑者,皆仓廪之本,无非统于脾气也。

搏,坚强之谓,即所谓伏鼓也。音属上宫,而象类中央之黄帝。

脾虚则四肢不用,五脏不安,以脾主四肢而脾为五脏之原也。脾间之;脾胜肾,肺间之;肺胜肝,肾间之;肾胜心,肝间之;肝胜脾,心间之之谓也。

Leave a Reply